นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 00:00 - ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "วันอนุรักษ์มรดกไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day"
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา