นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมสามัญมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาแบบปรับปรุงภฺมิทัศน์ริมเขื่อน และพื้นที่ภายในศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) แบบแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 พร้อมรายการประมาณราคางานเพิ่ม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา