นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ ๒ ต.ตากแดด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดพังงา (คทช.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา