นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม 4 แห่ง ในพื้นที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา