นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การจัดมหกรรมคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา