นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา