นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานวิสาหกิจ
รายละเอียด : ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 16:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ (14 มิ.ย. 61)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา
3 20:00 - 00:00 ร่วมงาน CMAS General Assembly 2018
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา