นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ Mrs. Ma Cuihong ท่านรองกงสุลใหญ่ของสำนักงานกงสุลจีนที่ประจำจังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด : ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เดินทางมาเยือนจังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 13:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
3 16:00 - 00:00 ร่วมประชุมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : ผวจ.เชิญร่วมประชุม
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา