นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 4 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา