นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.พังงา