นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการการประชุมเพื่อพิจารณา คัดเลือก คัดสรรนักเรียน โครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ประธานการประชุุมติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดพังงา รวมถึงแผนงาน/โครงการที่กันเงินไว้เหลื่อมปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา