นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการการประชุมเพื่อพิจารณา คัดเลือก คัดสรรนักเรียน โครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณของจังหวัดพังงา รวมถึงแผนงาน/โครงการที่กันเงินไว้เหลื่อมปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา