นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สนง.คุมประพฤติจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและงบประมาณของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา