นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการ ตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม 2 แห่ง ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.พังงา