นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดคีรีวงก์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
2 09:45 - 00:00 ประธานตรวจเยี่ยมแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดคีรีวงก์ (วัดถ้ำโกบ) หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา