นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ท้ายเหมือง ม.5 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา