นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้อง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องสิรินภา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา