นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สนง.คุมประพฤติจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ที่ดินจังหวัดพังงา