นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีพังงา