นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำ/ถ่ายทอดสดรายการ "นารีกระจ่าง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.วัฒนธรรมจังหวัดพังงา