นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือเตรียมการในการถ่ายทำ/ถ่ายทอดสด รายการ "นารีกระจ่าง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 15:00 ร่วมประชุมเตรียมคามพร้อมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้กับคณะครูโรงเรียนสตรีพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา จ.พังงา