นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา