นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสั่งคมที่เป็นธรรม จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:30 - 00:00 - รวมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา