นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 13
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดพังงา (หลังใหม่) อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานบริการ 4 แห่ง ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านในหงบ บ้านตากแดด องเมืองฯ จ.พังงา