นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2561)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา หมู่ที่ 2 ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา