นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา