นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา