นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตะก่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมโครงการสำรวจเส้นทางข้ามคาบสมุทรตะกั่วป่า-อ่าวบ้านดอน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา