นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมอำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
2 13:30 - 00:00 ร่วมตรวจสอบสถานที่และประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งล่วงล้ำสำนักงานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี