นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา