นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา