นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผนดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังวหวัดพังงา