นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ก่อนเวลา 15.30 น. จุดที่ 4 รับ - ส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี
รายละเอียด : เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
สถานที่ : ณ เขาพิงกัน/เขาตาปู