นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ พื้นที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา