นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 - รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา