นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ อปพร.อบต.คลองเคียน ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 13:30 - 15:30 ประธานการประชุม ก.ท.จ. พังงา ครั้งที่ 6/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.พังงา) ครั้งที่ 6/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา