นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังา
2 19:00 - 00:00 ประธานเปิดงาน " 90 ปี ดีพังงาวิทยายน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนกีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา