นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 18:30 - 00:00 ร่วมงาน "90 ปี ดีบุกพังงาวิทยายน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา