นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม 7 แห่งในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา