นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยการปลูกต้นไม้ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : หนองน้ำพรุเตียวในเขตเทศบาล ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า และสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรับรองจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 1