นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ตรวจสอบความพร้อมศูนย์ราชการฯ ร่วมกับผู้รับจ้างฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ครั้งที่ 2/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา