นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปลูกต้นไม้ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังใหม่)
2 13:30 - 00:00 ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินัยฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 ประธานตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา