นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมสำรวจพื้นที่เพื่ิอเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปลูกต้นไม้ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)