นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.1 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา
2 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม(ห้องรับรอง) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา