นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพอากาศ และบรรยายสรุปเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และบทบาทความเป็นผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร รวมทั้งปัญหาและความท้าท้าย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ รอบที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริษัทยูนิวานิช น้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อ.คุระบุรี จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่าเรือบ้านอันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ