นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา