นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมสอบข้อเท็จจริง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเร่่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา