นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 12:00 ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมเร่่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา