นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย