นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดและมอบหมายภารกิจ Big Cleaning Day รับเสด็จฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา