นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมในพิธีเปิดและมอบหมายภารกิจในกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬาอค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา