นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในการใช้ประโยชน์ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา และคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมลูกเสือจังหวัดพังงา ชั้น 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา